הכניסה לתחנת המידע לסטודנט היא /yedion/fireflyweb.aspx?prgname=login